SUBSCRIBE NEWSLETTER

Connect to Marketpress

Get exclusive discounts and coupons

Varukorgen

Inga produkter i varukorgen.

Fortsätt handla

Shopping cart

    dfsdf sdfd sdfsd sd

Inga produkter i varukorgen.

Fortsätt handla

Integritetspolicy


Din personliga integritet är viktig för oss. Den här policyn förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter.
 

Vad är en personuppgift?

Så här skriver Datainspektionen: ”Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.”
 

Personuppgiftsansvarig

Zorbeto AB med organisationsnummer 556802-6263 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.  
 

Vilka personuppgifter finns hos oss?

Vi hanterar bara personuppgifter som vi har ett berättigat syfte att inneha och hantera. Vi måste också ha en rättslig grund för att behandla dessa personuppgifter. 
 

Det måste finnas en rättslig grund för varje ändamål som personuppgifter behandlas. Vi hanterar personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

• De är nödvändiga att hantera för att kunna ingå eller fullgöra avtalet med dig.

• De är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, till exempel för bokföringsändamål.

• När vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, till exempel när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

• Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

 

Vilken rättslig grund vi har för respektive ändamål framgår nedan.

 

För att kunna hantera ditt köp hos oss
 

Personuppgifter som hanteras:
Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer (för vissa betalningsalternativ), betalningsinformation, betalningshistorik, IP-adress, beställningsinformation (till exempel ordernummer, produkter, beställningstidpunkt).
 
Används för att kunna genomföra kontakter angående leveransen, avisering av leverans, själva leveransen, identifiera dig, ålderskontroll vid hantering av betalning, reklamations- och garantiärenden. Tillhandalhållandet av dessa personuppgifter är ett avtalsenligt krav för att kunna genomföra ett köp hos oss.
 
Vad vi har för laglig grund för att hantera dessa personuppgifter:
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
 
Personuppgifterna lagras till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hjälpa dig med eventuella reklamations- och garantiärenden.
 

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter som hanteras:
Namn, adress, betalningsinformation, betalningshistorik, information om din beställning (ordernummer, produkt och leveransadress).
 
Används för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (till exempel bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet), vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara.
 
Vad vi har för laglig grund för att hantera dessa personuppgifter:
Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfyllla våra rättsliga förpliktelser.
 
Personuppgifterna lagras med begränsad åtkomst i 7 år + innevarande år för att vi ska kunna följa bokföringslagen.
 

För att kunna hantera dina ärenden i vår kundservice

Personuppgifter som hanteras:
Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer (för vissa betalningsalternativ), betalningsinformation, betalningshistorik, din korrespondens med oss, köpinformation (till exempel vilka varor som har beställts och när), eventuellt fel eller klagomål, 
 
Personuppgifterna används för kommunikation och besvarande av frågor till vår kundservice samt för utredning av klagomåls- och supportärenden.
 
Vad vi har för laglig grund för att hantera dessa personuppgifter:
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Personuppgifterna lagras under tiden ärendet hanteras och för en ytterligare tid om 36 månader. 
 

För att kunna marknadsföra oss mot dig

Personuppgifter som hanteras:
Din ip-adress samt data som samlats in från cookies, till exempel vilka produkter du har visat intresse för genom att klicka på dem i e-varuhuset.
 
Personuppgifterna används för marknadsföring.
 
Vad vi har för laglig grund för att hantera dessa personuppgifter:
Den lagliga grunden är nödvändighet för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra produkter till dig upp till ett år efter din senaste aktivitet i vårt e-varuhus.
 
Här hittar du mer information om denna hantering:
 
Genom användning av Googles- och Facebooks tjänster överförs dessa uppgifter till USA som inte har en adekvat skyddsnivå för skydd av personuppgifter. Säkerheten för dina personuppgifter säkerställs dock genom Google och Facebooks anslutning till Privacy Shield som du kan läsa mer om på privacyshield.gov

När du anmäler intresse för att få vårt nyhetsbrev

Personuppgifter som hanteras:
Du anmäler din e-postadress och det är enda personuppgiften som behövs för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 
Personuppgiften används för marknadsföring.
 
Vad vi har för laglig grund för att hantera dessa personuppgifter:
Detta är en personuppgift som du själv lämnar ifrån dig och då sker vår hantering av den med ditt samtycke.
 
Lagringstiden utgår ifrån hur länge du vill kvarstå som mottagare av nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss.
 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

 
När tredjepartsleverantörer och samarbetspartners behandlar uppgifter för vår räkning, upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter enligt lag.
 
För att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig gällande dina köp delar vi dina personuppgifter med logistikföretag och speditörer när det gäller transporten av varorna till dig.
 
När det gäller betalningslösningar samarbetar vi med betaltjänstleverantören Payson. De är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter hittar du på www.payson.se
 
För att vi ska kunna ersätta våra ambassadörer för trafik som de har drivit till vårt e-varuhus delar vi uppgifterna ordernummer och köpesumma. Uppgifterna delas enbart för det syftet, och säljs eller delas inte vidare ytterligare.
 
För att kunna drifta vårt e-varuhus behöver vi samarbeta med företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Dessa företag agerar enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.
 
Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, till exempel myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. 
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.  
 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till ett komplett registerutdrag, till rättelse och till radering av samtliga personuppgifter. Kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig. kundservice@zorbeto.se  
 
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 
Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.    
 
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.
  
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.  
 
Rätt att inge klagomål. Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen (som under 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten).
 

Skydd av dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.  
 

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer om, och ändra inställningar för cookies här  
 

Våra kontaktuppgifter

Zorbeto AB
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping
 
Organisationsnummer: 556802-6263